Công ty TNHH SHINSEIKI (SKI)
Địa chỉ: 44 Đào Xuyên, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
Tel: 0984-744-969
E-mail: info@skivn.com
Website: www.skivn.com